Uncategorized

Nabi Ibrahim diperintah Allah untuk menyembelih puteranya bukan haiwannya sebagai kaffarah pengganti atau penutup segala kekurangan.

Isa Putera Dara Maryam bak Khibas dari langit disembelih oleh Allah sendiri. Telah termaktub di dalam Kitab-Kitab Allah:

TAURAT surah Isya’ya 61:1 …

Ruh Allah Taala ada padaku karena Allah telah melantik aku untuk membawa kabar baik kepada orang yang tertindas. Ia mengutus aku untuk membalut hati yang hancur, untuk memaklumkan kebebasan bagi para tawanan dan kelepasan bagi para tahanan;

(Ramalan para nabi akan turunnya Hakim Yang Adil, Al-Masih daripada Allah.)

ZABUR 107:20 …

Ia menyampaikan firman-Nya dan menyembuhkan mereka,
serta meluputkan mereka dari lubang.

INJIL surah Yahya 1:1, 14 …

1 Kalam telah ada dari mulanya. Kalam itu bersama Allah,dan Kalam itu adalah Allah.
 
14 Kalam itu telah menjadi manusia, lalu tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diterima-Nya sebagai Sang Anak Tunggal yang datang dari Sang Bapa, penuh dengan anugerah dan kebenaran.

INJIL surah Butrusa Awal (1 Petrus) 3:18 …

 Sebab Al-Masih pun menderita. Ia, Yang Benar, mati satu kali saja demi dosa-dosa manusia yang tidak benar. Dengan cara itu, Ia membawa kita kepada Allah. Ia dijatuhi hukuman mati, tetapi Allah menghidupkan-Nya kembali dalam Ruh.

QUR’AN surah Ali Imran [3]:45 …

(Ingatlah) ketika malaikat berkata: “Wahai Maryam! Bahawasanya Allah memberikan khabar yang mengembirakanmu, dengan Kalimah daripada Allah, namanya: Al-Masih, Isa Ibni Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan ia juga dari orang-orang yang didampingkan.

Di dalam Kitab Al Qur’an, dari semua utusan-utusan Allah, hanya Isa yang disebut suci tidak ada dosa setitikpun …

 • QS Maryam [19]:19, hanya Isa yang keluar dari rahim seorang dara
 • QS Maryam [19]:20, hanya Isa yang disebutkan sebagai TANDA BAGI MANUSIA
 • QS Maryam [19]:30, hanya Isa lah yang pada waktu lahir sudah boleh bercakap-cakap dengan orang-orang dewasa
 • QS Maryam [19]:30, hanya Isa yang ketika baru sahaja lahir sudah bergelar nabi
 • QS Maryam [19]:31, hanya Isa lah yang dielu-elukan sebagai MUBARAK

Dalam Hadis Sahih Bukhari disebutkan:

Kullu bani Adam yuth’inusy syaithanu fi ainaihi bishbu’ihi hina yuladu ila ‘Isabnu Maryam

Ertinya,

Semua anak Adam, kedua matanya ketika lahir pasti ditusuk Syaitan dengan ujung jarinya, kecuali Isa putera Maryam.

Dalam Al-Qur’an Tafsir bil Hadis, disebutkan bahawa Hadis Nabawi mengatakan bahawa pernyataan “yang membenarkan Kalimah dari Allah” di QS Ali Imran [3]:39 itu ertinya adalah:

Al ‘Aufi dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Al Hasan, Qatadah, Ikrimah, Mujahid, Abu Asy-Sya’sa’, As Sudi, Ar Rabi’ bin Anas Ad Dahak, serta yang lainnya sehubungan dengan ayat “yang membenarkan Kalimah dari Allah” di QS Ali Imran [3]:39 bahawa yang dimaksud Kalimah dari Allahialah Isa bin Maryam. Ar Rabi’ bin Anas mengatakan bahawa Yahya adalah orang yang pertama kali percaya kepada Isa.

Ibnu Jujaij berkata bahawa Ibnu Abbas pernah mengatakan tentang maksud firman Allah di QS Ali Imran [3]:39 – KALIMAH DARIPADA ALLAH.

Yahya dan Isa adalah saudara sepupu. Diceritakan bahawa Ibu Yahya kepada Maryam, “Sungguh, aku merasakan bahawa anak yang ada didalam perutku ini BERSUJUD kepada anak yang berada di dalam perutmu.” Yang demikian itu merupakan pembenaran Yahya kepada Isa ketika Yahya masih berada dalam perut ibunya. Yahya adalah orang yang pertama kali percaya kepada Isa yang ada melalui Kalimat Allah, dan Yahya lebih tua usianya daripada Isa” (Ibnu Kasir, Tafsirul Qur’anil Azimi, jilid 3, 2000 M/1421 H:55).

Boleh dikata Isa bin Maryam a.s. adalah satu-satunya manusia yang tidak lazim dan supra natural dan sangat ghaib, sijil kelahirannya, resume nya dan batu nisan nya. SEMUA ASPEK NYA GHAIB. DALAM SEMUA SEGI GHAIB, SUNGGUH HANYA ISA.

ATAS IZIN ALLAH

Menurut QS Maryam [19]:21, tentang Isa sesungguhnya adalah perkara yang sudah diputuskan oleh Allah SWT, oleh kerana itulah bagi barang siapa sahaja yang tidak boleh menerima keputusan Allah itu adalah termasuk dalam golongan-golongan orang-orang kafir.

Seperti Allah, Nabi Isa a.s. tidak menikah dan tidak memiliki anak, ada dengan selalu bergantung kepada iman tauhid ALLAH UTAMA dan YANG DIUTAMAKAN.

Laa ilaaha illallaah. TIADA ILAH SELAIN ALLAH.

Disebutkan di QS Maryam [19]:30-34 …

19|30| Isa menjawab:” Sesungguhnya aku ini hamba Allah; Allah telah memberikan kepadaku Kitab (Injil), dan Allah telah menjadikan daku seorang Nabi.

19|31| Dan Allah menjadikan daku seorang yang berkat di mana sahaja aku berada, dan diperintahkan daku mengerjakan sembahyang dan memberi zakat selagi aku hidup.

19|32| ” Serta (diperintahkan daku) taat dan berbuat baik kepada ibuku, dan Allah tidak menjadikan daku seorang yang sombong takbur atau derhaka.

19|33| Dan segala keselamatan serta kesejahteraan dilimpahkan kepadaku pada hari aku diperanakkan dan pada hari aku mati, serta pada hari aku dibangkitkan hidup semula (pada hari kiamat)”.

19|34| Yang demikian sifat-sifatnya itulah Isa Ibni Maryam. Keterangan yang tersebut ialah keterangan yang sebenar-benarnya, yang mereka ragu-ragu dan berselisihan padanya.

Dalam Al Qur’an, Surah Ali Imran [3]:55 …

“idz qaalallahu yaa ‘iisa inii mutawaffika waraafi’uka ilayya wa muthahhiruka minalladziina kafaruu wajaa’ilulladzinattaba’uuka fauqalladdzina kafaruu ilaa yaumilqiyaaamat. tsumma ilayya marji’ukum fa ahkumu bainakum fiimaa kuntum fiihi takhtalifuun.”

(Ingatlah) ketika Allah berfirman: “Wahai Isa! Sesungguhnya Aku akan mewafatkanmu, dan akan mengangkatmu ke sisiKu, dan akan membersihkanmu dari orang-orang kafir, dan juga akan menjadikan orang-orang yang mengikutmu mengatasi orang-orang kafir, hingga ke hari kiamat. Kemudian kepada Akulah tempat kembalinya kamu, lalu Aku menghukum (memberi keputusan) tentang apa yang kamu perselisihkan.”

Fenomenal. Luar biasa!

Fenomena batu nisan liang lahat beliau luarbiasa kerana kubur Isa telah kosong kerana setelah dijadikan qurban oleh Allah SWT dengan dibunuh dengan cara dihukum mati salib atas izin Allah SWT (QS An Nisa’ [4]:157), Isa, oleh Allah SWT, dihidupkan balik dan diangkat ke sisi Allah. SUBBILAHUM. Tampaknya mereka orang-orang Yahudi membunuh dan mewafatkan Isa dengan cara menghukum mati salib, tapi sebenarnya bukan mereka. Hanya tampaknya saja mereka.

Hanya tampaknya saja orang-orang Yahudi syuk itu yang melakukannya.

Jadi pada dasarnya bukan orang-orang Yahudi syuk itu yang membunuh Sayidina Isa, melainkan wafatnya Sayidina Isa adalah atas ketetapan dan kehendak Allah kerana Sayidina Isa, oleh Allah, dinilai pantas dan sempurna untuk dijadikan qurban untuk menjunjung tinggi keadilan akhirat, kemurahan Allah terhadap manusia yang didera oleh dosa dan siksa-siksa akibat dosa-dosanya akibat fitnah Almasih Dajjal. Ibarat, putera Ibrahim tidak jadi dibunuh menjadi qurban kerana sudah disediakan pengganti oleh Allah SWT.

Oleh Allah SWT, putera Maryam jadi dibunuh menjadi qurban agar manusia yang lalai dan hubuth, yang jatuh, malu, kalut serta serba salah dan takut ini boleh dibayar lunas segala denda kaffarah dan tebusannya.

Telah mutawatir hadis dari Nabi Muhammad s.a.w. bahwasanya beliau mengabarkan bahawa Nabi Isa a.s. akan turun di akhir zaman. Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata,

Rasulullah s.a.w. telah bersabda, “Tidak akan ada yang mampu mengalahkan Almasih Dajjal kecuali Almasih Isa putera Maryam a.s.” (HR Abu Dawud Ath-Thayalisi dalam Musnad nya).

Penutup segala kekurangan manusia bukanlah karya manusia dan bukanlah hasil amalan-amalan tradisi-tradisi pada ritual-ritual dan situs-situs ugama dan juga bukanlah hasil pemikiran-pemikiran falsafah. BUKAN! Jika Allah tidak mentakdirkan adanya PENUTUP yang menutup segala kekurangan serta dosa manusia, keadaan manusia sungguh-sungguh rusak akhlaq dan moralnya dan manusia tidak ada harapan sama sekali.

Masya’ Allah!

Disebutkan di QS An Nisa’ [4]:157 …

Dan juga (disebabkan) dakwaan mereka dengan mengatakan: “Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa Ibni Maryam, Rasul Allah.”

Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak memalangnya (di kayu palang – salib), tetapi tampaknya mereka yang melakukan.

Dan sesungguhnya orang-orang yang telah berselisih faham, mengenai Nabi Isa, sebenarnya mereka berada dalam keadaan syak (ragu-ragu) tentang menentukan (pembunuhannya). Tiada sesuatu pengetahuan pun bagi mereka mengenainya selain daripada mengikut sangkaan semata-mata; dan mereka tidak membunuhnya dengan yakin.

Dari semua ayat dalam Al Qur’an, bagi banyak orang, QS An Nisā’ [4]:157 adalah tergolong yang paling susah ditafsir orang. Namun justeru dari Kitab Al Qur’an sendiri, kita boleh memperoleh pandangan yang arif dan bijaksana yang sangat menenangkan dan sangat membesarkan hati.

Disebutkan di QS Al Baqarah [2]:154 …

Dan janganlah kamu mengatakan (bahawa) sesiapa yang terbunuh di Jalan Allah itu: mati, sesungguhnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak dapat menyedarinya.

Oleh kerana itulah, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang mati selalu dikatakan,

إِنَّالِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْن

(‘innalillahi wa ‘inna ‘ilaihi rāji’ūn)

yang bermaksud,

“Milik Allah kita semua, dan kepada Allah lah, kita semua kembali.”

Rupanya orang-orang yang beriman kepada Allah SWT memandang apapun yang berlaku dengan mata hati atau ūlil abṣār yang tersebut di QS Ali Imran [3]:13 pada waktu Perang Badar, di mana sesungguhnya yang memenangkan Perang Badar itu adalah Allah sendiri bukan kekuatan manusia. Jadi manusia tidak boleh dengan sombong mengatakan bahawa mereka telah membunuh.

Oleh kerana itulah, QS An Nisā’ [4]:157 langsung membalas kesombongan orang-orang Yahudi jahat itu dengan menyatakan syubbihalahum [nampaknya mereka orang-orang Yahudi jahat itulah lah yang melakukan pembunuhan Isa], tapi sebenarnya Allah lah yang berkuasa di balik pembunuhan Isa, kerana di QS Ali Imran [3]:55 Allah sendiri menyatakan bahawa Allah lah yang mewafatkan Isa bukan orang-orang Yahudi walaupun rupanya orang-orang Yahudi yang membunuh Isa.

3|55|إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۖ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

(Ingatlah) ketika Allah berfirman: “Wahai Isa! Sesungguhnya Aku akan mewafatkanmu dengan sempurna, dan akan mengangkatmu ke sisiKu, dan akan membersihkanmu dari orang-orang kafir, dan juga akan menjadikan orang-orang yang mengikutmu mengatasi orang-orang kafir, hingga ke hari kiamat. Kemudian kepada Akulah tempat kembalinya kamu, lalu Aku menghukum (memberi keputusan) tentang apa yang kamu perselisihkan.”

Bahkan Sayidina Isa sendiri ketika baru sahaja dilahirkan ke bumi ini sudah menerima takdir kematiannya (disebutkan di QS Maryam [19]:19).

Dan ketika baru sahaja lahir ke dunia ini, Isa langsung boleh bercakap,

“وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا”

wassalāmu ‘alayya yauma wulidttu wa yauma amūtu wa yauma ‘ub’aṡu hayyan

yang bermaksud,

“Dan segala keselamatan serta kesejahteraan dilimpahkan kepadaku pada hari aku diperanakkan dan pada hari aku mati, serta pada hari aku dibangkitkan hidup semula.”

Bagaikan hewan aqiqah atau hewan qurban dibunuh maka bagi manusia yang di qiqah, siksa akibat dosa-dosanya sudah terbayar kaffarah nya sebagai tebusan untuk menggantikan manusia yang berdosa tersebut dalam menanggung hukuman siksaannya. Oleh kerana itulah besyukurlah manusia yang di qiqah atas adanya aqiqah.

Di dalam Tarjamah Arab Kitab Injil disebutkan Nabi Yahya memanggil Nabi Isa, Kambing Allah atau Qurban Allah (baca Injil Surah Yahya 1:29) yang bak Kambing yang turun dari Langit yang menggantikan manusia yaitu putera Ibrahim. Kita semua adalah keturunan-keturunan Ibrahim bin Nuh.

Kalau sudah di qiqah, keadaan yang diqiqah tersebut murni dan fitri kembali kerana sudah terbayar kaffarah nya. Bagai ibadah haji badal dan pemotongan hewan sebagai tebusan atau kaffarah, kita yang sangat lemah ini hanya bersyukur bersyukur dan bersyukur kepada Allah SWT.

Assalaamu ‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatu. Situs ini tentang Injil, yang juga dikenal sebagai Kitab Injil (Gospel). Injil secara harfiah berarti ‘Kabar Baik’ dan ‘Kabar ini’ adalah pesan yang sedikit banyak pasti telah mempengaruhi hidup Anda. Pada puncak Kekaisaran Romawi, ‘Kabar Baik’ ini merevolusi dunia Eropa, Timur Tengah, Asia dan Afrika. ‘Khabar ini’ yang sangat begitu mengubah dunia pada saat itu sedemikian hingga kehidupan kita hari ini, entah kita sadari atau tidak, telah terpengaruh secara mendalam oleh ‘Khabar ini’. Injil menyebabkan terciptanya buku-buku, kata-kata, tanda baca, huruf besar dan kecil, universitas, rumah sakit dan bahkan panti asuhan pertama kali didirikan oleh orang-orang karena mereka mengerti bagaimana ‘Kabar Baik’ seharusnya mempengaruhi masyarakat. Kabar Baik ini menyebabkan terbebasnya masyarakat di seluruh dunia yang, sampai dampak Injil telah mengubahnya dengan cara damai, telah tertahan di cengkeraman Kekaisaran Romawi yang memerintah dengan tangan besi dan korup sama seperti para diktator zaman sekarang.

Dan ketika Nabi Muhammad SAW mengungkapkan Alquran, dia mengacu pada Injil dengan penuh penghormatan. Seperti yang akan kita lihat di berbagai pos di situs ini, beliau dan para sahabat merujuk dengan penuh penghormatan terhadap Kitab-Kitab suci sebelumnya (Taurat, Zabur dan Injil). Dan jika Nabi Muhammad SAW adalah contoh panutan bagi seseorang, apakah seseorang juga tidak terbiasa mengenal dengan Kitab-Kitab Suci yang sama ini?

Bagaimanapun semuanya telah berubah zaman sekarang. Kata Injil (atau Gospel) biasanya tidak menyematkan kabar baik ke dalam pikiran kita. Banyak yang berpandangan atau mengasosiasikannya dengan Agama Kristen yang identik dengan Barat. Dan pandangan itu tidak benar – ini untuk semua orang yang percaya kepada Allah. Injil berasal dari Timur Tengah, bukan dari Barat.

Bukan berarti mereka yang bukan orang Kristen menentang Injil, tapi mungkin itu agaknya tidak masuk akal. Kita bertanya-tanya, di zaman sekarang, apakah Injil digantikan oleh wahyu selanjutnya. Juga kita kadang bertanya-tanya apakah sudah tidak asli lagi. Dan dengan segala kesibukan, kita tidak punya waktu atau kesempatan untuk mempertimbangkan dengan benar ‘Kabar Baik’ ini. Jadi teladan untuk mempelajari Kitab Suci (termasuk Injil) telah diabaikan oleh orang-orang Yahudi, Muslim, dan bahkan kebanyakan orang Kristen. Dengan pertimbangan bahwa Tuhan yang sama yang akan menghakimi kita semua, adalah bijaksana untuk mengingat  Kitab-Kitab tersebut sebagaimana mengatakan kepada kita bahwa Allah melihat segala sesuatu dan menyimpannya untuk Hari Penghakiman (Pembalasan).

Itulah sebabnya saya menempatkan situs ini bersama – untuk memberi kita kesempatan untuk mengerti, mungkin untuk pertama kalinya, mengapa pesan Injil adalah ‘Kabar Baik’. Dan situs ini juga akan memberi kesempatan untuk mendiskusikan pertanyaan yang kita miliki tentang Injil. Jika ini adalah pertama kalinya Anda di sini, Anda mungkin ingin pergi ke Tentang Saya About Me dimana saya menceritakan kisah tentang bagaimana Injil menjadi relevan bagi saya. Insyaallah saya harap Anda akan melihat-lihat, meluangkan waktu untuk menilai, dan ambil bagian dalam mempertimbangkan ‘Kabar Baik’ dari Kitab Injil.

skype system

Skype is free and it allows you to talk from one to several people at once while everyone can see a computer screen, enabling people to read and discuss together from anywhere.  I have started using Skype with friends around the world where we explore key verses together from alkitab from my computer screen.  We take turns reading, giving people the chance to investigate alkitab so they can be informed about it, while practicing English reading and pronunciation.

I thought I would make this available to others who would like to try this to investigate the Bible and practice their English in this way.  (I can also do this in French and Swedish if someone prefers one of these languages.)  For you to do this you need a regular skype account (which is free).  If you do not have a skype account please click here to register and then download skype on your computer, tablet or phone.

Please fill in the form below with your Skype Name so we can become Skype Contacts.  When you submit the form I will send you a skype request to become a contact and determine a time convenient for everyone to hold a Skype session to read, explore and discuss verses from alkitab, allowing you to improve your understanding of it (and improve your English).

—————————————————————————————————————-

Skype Formulir Kontak

  Nama Anda (wajib)

  Email Anda (wajib)

  Nama Skype Anda (wajib)

  Bahasa Pilihan
  InggrisPrancisbahasa Swedia

  Saya tertarik pada mata pelajaran berikut dari Alkitab
  Prioritas cintaPergi ke surgaPilihan bijak dalam pernikahanmenolak DosaAjaran IsaHarapan dalam kematianTanda-tanda Kembalinya Isa

  Komentar Lain

  ______________________________________________________________________